Lär känna
ditt hus

70-90-tal

Historia

Under perioden 1965-1975 byggdes ca en miljon bostäder. Men det var inte de riktigt höga husen som dominerade. Bara en fjärdedel av husen hade sex eller flera våningar och merparten av det som byggdes var småhus, radhus, låga lamellhus och punkthus. De vanligaste fasadmaterialet var puts, tegel och trä. Fasad i betong började man inte använda sig av förrän mot mitten av 70-talet.

Man använde sig av prefabricerade betongelement som byggmetod. Byggnadens delar tillverkades på fabrik och monterades sedan ihop på plats. Det låg helt i linje med de tankar som man hade då om storskalighet och att industrialisera byggprocessen.

70-80-talet

Under senare delen av 70-talet och hela 80-talet återgick man till en mer hantverksmässig utformning av bostadsproduktionen. Vi fick då en större variation och det syntes bl a i fastigheternas exteriörer: puts i olika kulörer, fasadtegel med någon mönstermurning eller infärgade betongelement. Dessutom fick vissa fasader burspråk. Nya byggnadsmaterial och byggtekniker tillkom bl a lätta regelfasader med puts direkt på isolerande skivor av mineralull eller skumplast.

Fakta om 70-90-talshus!

  • Viktigt! De loftgångar som blev populära på 60-70-talshusen tycks praktiska men kan utgöra en utrymningsrisk, eftersom brand även kan spridas horisontellt.
  • I slutet av 80-talet/början av 90-talet kom enstegstätade fasader med cellplastskivor med lättregelstomme (trästomme med gips).
  • 80- och 90-talet var det vanligt att måla fasader med plastfärg.
  • 80- och 90-talet var det många som tilläggsisolerades och plåt monterades på putsade fasad för att det skulle bli underhållsfritt.
  • Under denna period blir det vanligt med insticksfönster.
  • Under 80- och 90-talet bekläddes många fönsterkarmar med plåt och ytterbågen byttes till aluminiumbåge.
  • De tidigaste beklädda systemen monterades ofta med för liten eller ingen luftspalt vilket leder till att karmarna tar stor skada.

Lär dig ta hand om ditt hus

Här får du handfasta tips hur man tar hand om sitt hus på bästa sätt.
Allt för att det ska hålla så länge som möjligt.