Tak-
renovering

Takrenovering

Vid en takrenovering behöver man ofta montera en byggnadsställning för att kunna utföra takarbeten. Ibland behövs även en bygghiss. I vissa fall monteras så kallat takskydd direkt uppe på taket. Mindre arbeten, som t ex plåtarbeten, kan även utföras med hjälp av skyddssele och lina. Fråga entreprenören vad som gäller för er renovering.

Så går en takrenovering till

Att veta hur en takrenovering går till innan du och din bostadsrättsförening själva renoverar ert hus är klokt. Med rätt kunskap kan ni både undvika dyra misstag och bli utmärkta informationsförmedlare till grannarna i huset.

I fasadrenoveringens fem steg nedan ger er både kunskap om processen och viktiga råd som ni kan ta med er när ni upphandlar eller ska påbörja själva renoveringen. Vid samtal med vald entreprenör kan ni gå igenom de olika stegen och på så sätt säkerställa att ni tänker ”lika”.  Bra att tänka på är att även en bostadsrättsförening och de boende har ett visst ansvar under renoveringen.

Bygglov?

Bygglov krävs bl a för: byte av husets färg eller fasadmaterial, när man vill sätta in nya dörrar, fönster och balkonger eller önska förändra i de befintliga, bygge av takkupor eller altaner, vid tilläggsisolering av fasaden och när man vill komplettera/förändra med nya detaljer på huset. Det är bra att ta hjälp av konsult om man känner sig osäker på vad som gäller för det ni vill göra.

Förenklat kan man säga: Nya saker och förändring i det befintliga kräver bygglov.

Takrenoveringens fem steg

1. Information

När upphandlingen är gjord och takrenoveringen står för dörren är det viktigt att rätt information går ut till de boende. Var tydlig med vad som kommer hända i huset och under vilken tidsperiod. Vem av er som är kontaktperson ska också framgå. En god idé är att låta entreprenören man valt vara med på ett öppet informationsmöte. Då kan de boende få svar på sina frågor direkt. Styrelsen bör sedan löpande informera om renoveringen, allra helst om tidsplanen ändras. Den vanligaste orsaken till missnöje är bristande kommunikation.

Tips!

Var noga med att informera de boende om renoveringen. Den vanligaste orsaken till missnöje är bristande kommunikation.

2. Etablering

En takrenovering börjar alltid med någon slags etablering. Med det menas att entreprenören förbereder för arbetets start. Det kan till exempel vara att inhägna ett viss område och att montera byggställningar. För de boende i huset blir det nu tydligt vad som komma ska. Huset man bor i börjar alltmer likna en byggarbetsplats och det är viktigt att man som boende har förståelse för det och är lite extra vaksam när man rör sig i miljön. Finns det byggställningar bör man också stänga fönster och balkongdörr om man lämnar lägenheten.

Ömtåliga saker som står i anslutning till renoveringen måste plockas undan. Det är ett ansvar som vilar på föreningen och de boende. Går något sönder som inte plockats bort är det husets försäkring eller den boendes hemförsäkring som gäller.

Styrelsen bör redan nu ta kontakt med den besiktningsman som ska utföra slutbesiktningen. Besiktningsmän är ofta uppbokade och man behöver vara ute i god tid.

Kräv att få se legitimation

Bra att veta är att alla som arbetar med renoveringen måste bära en legitimation, det finns det lagkrav på. Legitimationen kallas ID06.

3. Utförande

Så var det dags att sätta igång med själva takrenoveringen. Att genomföra en renovering, oavsett vad som renoveras, kommer att upplevas som störande för de boende. Det är inte möjligt att helt undvika damm, smuts och buller. Men entreprenören ska förstås försöka begränsa oredan genom att t ex plasta in fönster och tejpa igen ventilation.

Under själva utförandet bör det hållas ett eller fler byggmöten, antal beroende på hur stor takrenoveringen är. På byggmötena ska förutom entreprenören en person från styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, vara med. Det är då man går igenom hur arbetet går, om man behöver justera något i t ex tidsplan eller budget. Dessa möten ska helst protokollföras.

Tänk på att:

Under själva utförandet bör det hållas ett eller fler byggmöten, antal beroende på hur stor renoveringen är.

4. Slutbesiktning

När takrenoveringen är slutförd ska arbetet besiktigas. Den besiktningsman ni valt besiktigar tillsammans med entreprenören och en representant från styrelsen. Utgångspunkten för besiktningen är den beställning som gjorts av er. Med beställningen i hand inspekteras och bockas arbetet av. Eventuella anmärkningar får entreprenören en bestämd tid på sig att åtgärda. Vid anmärkningar görs en efterbesiktning för att säkerställa att anmärkningarna är åtgärdade.

Garantitid

När slutbesiktningen/efterbesiktningen är godkänd börjar den viktiga garantitiden gälla. Det finns alltid en garanti på arbete och material. Vanligt är att garantin på arbetet är två år och på materialet fem år. Men ni har alltid möjlighet att förhandla er till en längre garanti. Ju längre tid desto bättre. Förutom en lång garanti behöver ni säkerställa att entreprenören kan utföra såväl renovering som eventuella brister under hela garantitiden. Viktigt då med en bankgaranti eller att det finns en försäkring som säkerställer beställningen! (Mer om det under upphandling.)

Sammanställning av takrenoveringen

I samband med slutbesiktningen ska ni få en digital mapp (eller pärm) av entreprenören. I denna ska det bl a finnas skötselråd och information om vilka material och kulörer man använt sig av, vilka leverantörer som ingått i renoveringen, egenkontroller som entreprenören utfört under arbetets gång. Denna mapp är oerhört viktig för föreningen. På så sätt vet framtida styrelsemedlemmar vad som gjorts med huset.

Garantitid

Vanligt är att garantin på arbetet är två år och på materialet fem år, men ni har alltid möjlighet att förhandla er till en längre garanti.

Vid slutbesiktning

Entreprenören ska förse er med en pärm med viktig information om utförd renovering.

5. Garantibesiktning

När slutbesiktningen och/eller efterbesiktningen är godkänd med stämpel i protokollet betraktas projektet som avslutat. Entreprenören återställer då platsen innan det är dags att säga hej då. Men ni kommer att mötas igen. Det ska nämligen utföras en garantibesiktning inom loppet av två år om inte annat bestämts. Det är beställaren (ni) som kallar till den. Vid besiktningen ska entreprenören och besiktningsmannen vara med. Precis som tidigare går man då igenom huset och granskar renoveringen. Eventuella fel och brister måste entreprenören åtgärda.

Tänk på att

Inom loppet av två år ska en garantibesikning göras. Det är föreningen som kallar till den.

Bra att veta om takrenovering

Om takarbetena är väldigt omfattande och man river hela konstruktionen ända in till vinden kan man behöva montera ett vädertak som skyddar hela takytan mot väder och vind.

Takarbeten kan upplevas störande framförallt för boende i lägenheter som ligger högst upp. Men det behövs oftast inga speciella åtgärder inne i lägenheterna och fönster behöver i regel inte heller plastas in, dvs sådant som kan upplevas särskilt besvärlig för de boende. 

Upphandling

Vad ska man tänka på när man gör en upphandling inför en stor renovering?